© 2018 De Groeiplek. Alle rechten voorbehouden | Gebruikersvoorwaarden en privacy

Disclaimer en privacy

Deze website is eigendom van De Groeiplek – Marlies Boutens

Contactgegevens

De Groeiplek – Marlies Boutens Doolaegepark 32, 9070 Destelbergen (Heusden) Tel +32 468 15 22 26 E-mail: info@degroeiplek.be Ondernemingsnummer: 0700362863 Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

De   Groeiplek,   de   verantwoordelijke   voor   de   verwerking,   verbindt   zich   ertoe   om   naar   best   vermogen   de   bescherming   van   de   persoonsgegevens   te waarborgen    via    technische    veiligheidsvoorschriften.    Hoewel    de    meeste    informatie    op    deze    site    beschikbaar    is    zonder    dat    er    persoonlijke gegevens   moeten   worden   verstrekt,   is   het   mogelijk   dat   de   gebruiker   om   persoonlijke   informatie   gevraagd   wordt.   Deze   informatie   zal   enkel gebruikt    worden    voor    doeleinden    die    strikt    aansluiten    bij    de    aangeboden    dienstverlening    van    De    Groeiplek.        De    Groeiplek    zal    uw persoonsgegevens   niet   langer   bewaren   dan   noodzakelijk   is.   Verder   bewaart   De   Groeiplek   de   nodige   persoonsgegevens   om   te   voldoen   aan   de wettelijke   bepalingen   zoals   de   fiscale   bepalingen   over   de   bewaring   van   gegevens.   De   Groeiplek   zal   daarom   de   desbetreffende   gegevens   tot   7   jaar na   het   afsluiten   van   een   opdracht   bewaren.   De   Groeiplek   houdt   de   nodige   gegevens   ook   bij   voor   het   vrijwaren   van   zijn   rechten   in   geval   van geschillen. De   gebruiker   beschikt   over   een   wettelijk   recht   op   inzage   en   eventuele   correctie   van   zijn   persoonsgegevens.   Mits   bewijs   van   identiteit   (kopie identiteitskaart)   kunt   u   via   een   schriftelijke,   gedateerde   en   ondertekende   aanvraag   aan   De   Groeiplek   -   Marlies   Boutens,   Doolaegepark   32,   9070 Heusden   -      info@degroeiplek.be   gratis   de   schriftelijke   mededeling   bekomen   van   uw   persoonsgegevens.   Indien   nodig   kunt   u   ook   vragen   de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. De   gebruiker   kan   zich,   kosteloos   en   op   verzoek,   steeds   verzetten   tegen   het   gebruik   van   zijn   gegevens   voor   direct   marketing.   Daartoe   zal   hij   zich richten tot De Groeiplek - Marlies Boutens, Doolaegepark 32, 9070 Heusden - info@degroeiplek.be. De   Groeiplek   kan   deze   privacy   policy   op   ieder   moment   wijzigen   en   zal   u   daarover   tijdig   berichten.   De   Groeiplek   zal   de   laatste   versie   van   de privacy policy op de website publiceren.

Intellectuele eigendomsrechten

De   inhoud   van   deze   site,   met   inbegrip   van   de   merken,   logo’s,   tekeningen,   data,   product-   of   bedrijfsnamen,   teksten,   beelden   e.d.   zijn   beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Groeiplek of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De   informatie   op   de   website   is   van   algemene   aard.   De   informatie   is   niet   aangepast   aan   persoonlijke   of   specifieke   omstandigheden,   en   kan   dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.   De   Groeiplek   levert   grote   inspanningen   opdat   de   ter   beschikking   gestelde   informatie   volledig,   juist,   nauwkeurig   en   bijgewerkt   zou   zijn.   Ondanks deze   inspanningen   kunnen   onjuistheden   zich   voordoen   in   de   ter   beschikking   gestelde   informatie.   Indien   de   verstrekte   informatie   onjuistheden zou   bevatten   of   indien   bepaalde   informatie   op   of   via   de   site   niet   beschikbaar   zou   zijn,   zal   De   Groeiplek   de   grootst   mogelijke   inspanning   leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De   Groeiplek   kan   evenwel   niet   aansprakelijk   worden   gesteld   voor   rechtstreekse   of   onrechtstreekse   schade   die   ontstaat   uit   het   gebruik   van   de informatie op deze site. Indien   u   onjuistheden   zou   vaststellen   in   de   informatie   die   via   de   site   ter   beschikking   wordt   gesteld,   kan   u   de   beheerder   van   de   portaalsite contacteren. De   inhoud   van   de   site   (links   inbegrepen)   kan   te   allen   tijde   zonder   aankondiging   of   kennisgeving   aangepast,   gewijzigd   of   aangevuld   worden.   De groeiplek   geeft   geen   garanties   voor   de   goede   werking   van   de   website   en   kan   op   geen   enkele   wijze   aansprakelijk   gehouden   worden   voor   een slechte   werking   of   tijdelijke   (on)beschikbaarheid   van   de   website   of   voor   enige   vorm   van   schade,   rechtstreekse   of   onrechtstreekse,   die   zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De   Groeiplek   kan   in   geen   geval   tegenover   wie   dan   ook,   op   directe   of   indirecte,   bijzondere   of   andere   wijze   aansprakelijk   worden   gesteld   voor schade   te   wijten   aan   het   gebruik   van   deze   site   of   van   een   andere,   inzonderheid   als   gevolg   van   links   of   hyperlinks,   met   inbegrip,   zonder beperking,    van    alle    verliezen,    werkonderbrekingen,    beschadiging    van    programma's    of    andere    gegevens    op    het    computersysteem,    van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De   website   kan   hyperlinks   bevatten   naar   websites   of   pagina's   van   derden   of   van   haar   partners,   of   daar   onrechtstreeks   naar   verwijzen.   Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De   Groeiplek   verklaart   uitdrukkelijk   dat   zij   geen   zeggenschap   heeft   over   de   inhoud   of   over   andere   kenmerken   van   deze   websites   en   kan   in   geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Contactpunt

Heeft   u   vragen,   wenst   u   een   verzoek   of   een   bezwaar   met   betrekking   tot   het   gebruik   en   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens   in   te   dienen, neem   dan   contact   op   met   De   Groeiplek   -   Marlies   Boutens   via   info@degroeiplek.be.   U   kunt   Marlies   ook   steeds   berichten   op   haar   vestigingsadres: Doolaegepark   32,   9070   Heusden   (België).   De   Groeiplek   -   Marlies   zal   u   zo   snel   als   mogelijk   een   antwoord   bieden   en   in   ieder   geval   binnen   de   10 werkdagen. Klachten   kunt   u      bovendien   steeds   richten   aan   de   Belgische   Gegevensbeschermingsautoriteit,   Drukpersstraat   35,   1000   Brussel,   Tel   +32   (0)2   274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be
© 2018 degroeiplek.  Alle rechten voorbehouden | Gebruikersvoorwaarden en privacy

Disclaimer en privacy

Deze    website    is    eigendom    van    De    Groeiplek    Marlies Boutens

Contactgegevens

De Groeiplek – Marlies Boutens Doolaegepark 32, 9070 Destelbergen (Heusden) Tel +32 468 15 22 26 E-mail: info@degroeiplek.be Ondernemingsnummer: 0700362863 Door   de   toegang   tot   en   het   gebruik   van   de   website verklaart     u     zich     uitdrukkelijk     akkoord     met     de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

De      Groeiplek,      de      verantwoordelijke      voor      de verwerking,     verbindt     zich     ertoe     om     naar     best vermogen           de           bescherming           van           de persoonsgegevens    te    waarborgen    via    technische veiligheidsvoorschriften.        Hoewel        de        meeste informatie   op   deze   site   beschikbaar   is   zonder   dat   er persoonlijke   gegevens   moeten   worden   verstrekt,   is het    mogelijk    dat    de    gebruiker    om    persoonlijke informatie    gevraagd    wordt.    Deze    informatie    zal enkel    gebruikt    worden    voor    doeleinden    die    strikt aansluiten   bij   de   aangeboden   dienstverlening   van De        Groeiplek.                De        Groeiplek        zal        uw persoonsgegevens      niet      langer      bewaren      dan noodzakelijk    is.    Verder    bewaart    De    Groeiplek    de nodige    persoonsgegevens    om    te    voldoen    aan    de wettelijke    bepalingen    zoals    de    fiscale    bepalingen over   de   bewaring   van   gegevens.   De   Groeiplek   zal daarom   de   desbetreffende   gegevens   tot   7   jaar   na het     afsluiten     van     een     opdracht     bewaren.     De Groeiplek   houdt   de   nodige   gegevens   ook   bij   voor het     vrijwaren     van     zijn     rechten     in     geval     van geschillen. De   gebruiker   beschikt   over   een   wettelijk   recht   op inzage        en        eventuele        correctie        van        zijn persoonsgegevens.   Mits   bewijs   van   identiteit   (kopie identiteitskaart)      kunt      u      via      een      schriftelijke, gedateerde     en     ondertekende     aanvraag     aan     De Groeiplek   -   Marlies   Boutens,   Doolaegepark   32,   9070 Heusden      -            info@degroeiplek.be      gratis      de schriftelijke       mededeling       bekomen       van       uw persoonsgegevens.   Indien   nodig   kunt   u   ook   vragen de   gegevens   te   corrigeren   die   onjuist,   niet   volledig of niet pertinent zouden zijn. De    gebruiker    kan    zich,    kosteloos    en    op    verzoek, steeds     verzetten     tegen     het     gebruik     van     zijn gegevens   voor   direct   marketing.   Daartoe   zal   hij   zich richten     tot     De     Groeiplek     -     Marlies     Boutens, Doolaegepark           32,           9070           Heusden           - info@degroeiplek.be. De    Groeiplek    kan    deze    privacy    policy    op    ieder moment   wijzigen   en   zal   u   daarover   tijdig   berichten. De   Groeiplek   zal   de   laatste   versie   van   de   privacy policy op de website publiceren.

Intellectuele eigendomsrechten

De    inhoud    van    deze    site,    met    inbegrip    van    de merken,     logo’s,     tekeningen,     data,     product-     of bedrijfsnamen,        teksten,        beelden        e.d.        zijn beschermd   door   intellectuele   rechten   en   behoren toe aan De Groeiplek of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De   informatie   op   de   website   is   van   algemene   aard. De   informatie   is   niet   aangepast   aan   persoonlijke   of specifieke   omstandigheden,   en   kan   dus   niet   als   een persoonlijk,   professioneel   of   juridisch   advies   aan   de gebruiker worden beschouwd.   De   Groeiplek   levert   grote   inspanningen   opdat   de   ter beschikking     gestelde     informatie     volledig,     juist, nauwkeurig   en   bijgewerkt   zou   zijn.   Ondanks   deze inspanningen   kunnen   onjuistheden   zich   voordoen in   de   ter   beschikking   gestelde   informatie.   Indien   de verstrekte   informatie   onjuistheden   zou   bevatten   of indien   bepaalde   informatie   op   of   via   de   site   niet beschikbaar   zou   zijn,   zal   De   Groeiplek   de   grootst mogelijke     inspanning     leveren     om     dit     zo     snel mogelijk recht te zetten. De   Groeiplek   kan   evenwel   niet   aansprakelijk   worden gesteld     voor     rechtstreekse     of     onrechtstreekse schade     die     ontstaat     uit     het     gebruik     van     de informatie op deze site. Indien     u     onjuistheden     zou     vaststellen     in     de informatie    die    via    de    site    ter    beschikking    wordt gesteld,    kan    u    de    beheerder    van    de    portaalsite contacteren. De    inhoud    van    de    site    (links    inbegrepen)    kan    te allen    tijde    zonder    aankondiging    of    kennisgeving aangepast,     gewijzigd     of     aangevuld     worden.     De groeiplek     geeft     geen     garanties     voor     de     goede werking   van   de   website   en   kan   op   geen   enkele   wijze aansprakelijk    gehouden    worden    voor    een    slechte werking    of    tijdelijke    (on)beschikbaarheid    van    de website      of      voor      enige      vorm      van      schade, rechtstreekse       of       onrechtstreekse,       die       zou voortvloeien   uit   de   toegang   tot   of   het   gebruik   van de website. De   Groeiplek   kan   in   geen   geval   tegenover   wie   dan ook,   op   directe   of   indirecte,   bijzondere   of   andere wijze   aansprakelijk   worden   gesteld   voor   schade   te wijten    aan    het    gebruik    van    deze    site    of    van    een andere,     inzonderheid     als     gevolg     van     links     of hyperlinks,   met   inbegrip,   zonder   beperking,   van   alle verliezen,    werkonderbrekingen,    beschadiging    van programma's       of       andere       gegevens       op       het computersysteem,   van   apparatuur,   programmatuur of andere van de gebruiker. De   website   kan   hyperlinks   bevatten   naar   websites of   pagina's   van   derden   of   van   haar   partners,   of   daar onrechtstreeks    naar    verwijzen.    Het    plaatsen    van links   naar   deze   websites   of   pagina’s   impliceert   op geen   enkele   wijze   een   impliciete   goedkeuring   van de inhoud ervan. De    Groeiplek    verklaart    uitdrukkelijk    dat    zij    geen zeggenschap   heeft   over   de   inhoud   of   over   andere kenmerken   van   deze   websites   en   kan   in   geen   geval aansprakelijk   gehouden   worden   voor   de   inhoud   of de   kenmerken   ervan   of   voor   enige   andere   vorm   van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde

rechtbanken

Het   Belgisch   recht   is   van   toepassing   op   deze   site.   In geval   van   een   geschil   zijn   enkel   de   rechtbanken   van het arrondissement Gent bevoegd.

Contactpunt

Heeft   u   vragen,   wenst   u   een   verzoek   of   een   bezwaar met    betrekking    tot    het    gebruik    en    de    verwerking van   uw   persoonsgegevens   in   te   dienen,   neem   dan contact   op   met   De   Groeiplek   -   Marlies   Boutens   via info@degroeiplek.be.    U    kunt    Marlies    ook    steeds berichten    op    haar    vestigingsadres:    Doolaegepark 32,   9070   Heusden   (België).   De   Groeiplek   -   Marlies zal   u   zo   snel   als   mogelijk   een   antwoord   bieden   en   in ieder geval binnen de 10 werkdagen. Klachten   kunt   u      bovendien   steeds   richten   aan   de Belgische                  Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat   35,   1000   Brussel,   Tel   +32   (0)2   274   48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be

Disclaimer